O Centru

 

 

Centar za stručno usavršavanje Kruševac nastao je kao rezultat projekata Stručnog usavršavanja obrazovnog kadra (Professional Development Project - PDP) , zahvaljujući memorandumu o razumevanju, potpisanom 24. jula 2003. između vlada Švajcarske - Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Republike Srbije - Ministarstva prosvete.

 

Šta je Centar za stručno usavršavanje Kruševac?

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je ustanova iz oblasti obrazovanja. Osnivač je grad Kruševac na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Iako osnovan od strane grada Kruševca Centar će nastojati da zadrži ulogu regionalnog lidera u oblasti stručnih usavršavanja.

Svrha uspostavljanja Centra je:

  • Da ustanovama pruži mogućnost da profesionalni razvoj prilagode potrebama u svom regionu;
  • Da profesionalni razvoj prati u skladu sa potrebama regiona i strategijom razvoja obrazovanja na nacionalnom nivou;
  • Da organizacijom seminara u mestu rada ili u neposrednoj blizini, omogući značajno smanjenje troškova stručnog usavršavanja.

Centar za stručno usavršavaje je:

  • Mesto organizovanja različitih vrsta obuka;
  • Resursni centar (biblioteka sa stručnom literaturom, metodičko-didaktičkim, pedagoško-psihološkim, video i audio materijalima itd);
  • Informacioni sistemi (štampani ili on-line informatori koji sadrže ponudu programa stručnog usavršavanja);
  • Mesto gde se vrednuje i prati kvalitet stručnog usvršavanja;
  • Mesto okupljanja i razmene profesionalnih iskustava zaposlenih u obrazovanju.

Čime se bavi Centar?

U Centru se primenjuje i sprovodi strategija stručnog usavršavanja u gradu Kruševcu i regionu i u skladu sa strategijom koju je razvio Centar za profesionalni razvoj u Beogradu, a u saradnji sa drugim bitnim činiocima u obrazovanju.

Aktivnosti Centra:

  • Snimanje i analiza potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenih u obrazovanju;
  • Planiranje obuke i drugih vidova stručnog usavršavanja;
  • Pomoć pri kreiranju novih programa stručnog usavršavanja;
  • Praćenje primene različitih oblika stručnog usavršavanja;
  • Saradnja sa Zavodom/Centrom za profesionalni razvoj;
  • Saradnja sa lokalnom zajednicom;
  • Saradnja sa Ministarstvom prosvete/Školskom upravom;
  • Saradnja sa obrazovno-vaspitnim ustanovama;
  • Formiranje i održavanje baze podataka;
  • Analiza ponude programa stručnog usavršavanja;
  • Organizovanje seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja.

 

 

Dodatne informacije